طب سنتی

مزاج اندام های بدن در طب سنتی

مزاج اندام های بدن در طب سنتی

 مزاج اندام های بدن در طب سنتی

.: اندام های دارای مزاج گرم به ترتیب اولویت :

1 – گرم ترین اندام های بدن انسان , روان (روح ) است و دل (قلب) که خواستگاه روان است.

2 – خون که با وجود منشاء ش از کبد به مناسبت اصطحکاک دائم با قلب از کبد گرم تر شده است.

3 – کبد که شبیه خون لخته شده است .
4 – گوشت که از لحاظ گرمی پس از کبد قرار می گیرد .

5 – ماهیچه ها که گرمای انها به سبب آمیزش با عصب و زرد پی (رباط) از گوشت ساده کم تر است.
6 – طحال که خون در آن به رنگ تیره (سیاه =سودا) در امده است.(منشا بیماری سودا طحال است)

7 – کلیه که خون در چهار چوب ساختمانی آن زیاد است.

8 – دسته رگهای ضرباندار (شریانها یا سرخرگها)
9 – پوست معتدل کف دست.

.: اندام های دارای مزاج سرد به ترتیب اولویت:
1 – بلغم
2 – پیه (دنبه = بافت همبند)
3 – چربی ( روغن خون یا بافتها )
4 – مو
5 – استخوان
6 – غضروف
7 – زرد پی(رباط)
8 – وتر (تاندون)
9 – غشاء (شامه یا صفاق)
10 – عصب
11 – نخاع
12 – مغز
13 – پوست

.: اندام های دارای مزاج مرطوب به ترتیب اولویت:
1 – بلغم
2 – خون
3 – چربی
4 – پیه
5 – مغز
6 – نخاع
7 – گوشت پستان و بیضه ها
8 – ریه
9 – کبد
10 – طحال
11 – کلیه
12 – ماهیچه
13 – پوست

.: اندام های دارای مزاج خشک به ترتیب اولویت:
1 – مو
2 – استخوان
3 – غضروف
4 – زرد پی
5 – وتر
6 – غشاء
7 – شریانها
8 – وریدها
9 – عصب حرکتی (این عصب سرد تر و خشک تر از حد اعتدال است)
10 – عصب حسی
11 – قلب
12 – پوست

نوشته های مشابه